График на предлагането
• Начална дата за търговия на правата: 26.08.2022 г.;

• Крайна дата за търговия на правата: 08.09.2022 г.;

• Начална дата за прехвърляне на правата: 26.08.2022 г.;

• Крайна дата за прехвърляне на правата: 12.09.2022 г.;

• Дата на аукциона за продажба на неупражнени права: 14.09.2022 г.;

• Начална дата за записване на акции от увеличението: 26.08.2022 г.;

• Крайна дата за записване на акции от увеличението: 19.09.2022 г.;

• Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за предлагане на интернет страницата на пазар BEAM, т.е. акционери към 24.08.2022 г. (сряда);

• Последната дата за сключване на сделки с акции на “Биодит” АД  на пазар BEAM, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 22.08.2022 г. (понеделник).

Дати на оповестяване на съобщението за предлагането:
Оповестяване на съобщението на уеб-сайта на обслужващия инвестиционен посредник ИП Карол АД – https://Karollbroker.bg/bg - 16.08.2022 г.

Оповестяване на съобщението на уеб-сайта на на дружеството –
https://biodit.com/investors/ - 16.08.2022 г.

Оповестяване на съобщението в http://www.x3news.com/ - 16.08.2022 г.

Оповестяване на съобщението на на уеб-сайта на пазар BEAM:
https://www.bse- sofia.bg/bg/beam-news
и начална дата на предлагането – 17.08.2022 г.

Дати на предлагане
С настоящото "БИОДИТ" АД, ЕИК 203854303 - акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право,
със седалище и адрес на управление: София 1756, бул. Климент Охридски № 125, наричано по-долу за краткост
„Дружеството“ уведомява, че в резултат от проведената подписка за предлагане на акциите от увеличението на
капитала на „БИОДИТ“ АД, приключила на 19.09.2022 г., са записани и заплатени общо 999 020 броя, обикновени,
поименни, безналични акции, с номинална стойност от 1 лев, всяка акция, обща номинална стойност 999 020 лева
и обща емисионна стойност 1 698 334 лева.

В резултат на осъщественото предлагане капиталът на Дружеството ще бъде увеличен от 13 820 583 броя акции на
14 819 603 броя акции, като всички издадени от Емитента акции ще бъдат допуснати за търговия на пазар BEAM.

Нашите съвременни решения за биометрична сигурност предоставят бъдещата технология днес.
Изцяло нов свят на възможности!

Безжични

Olock_New_Silver_Out_with_logo

Olock®WBLS

Кабелни

BIODIT_Inside_Hotel_Wallpaper

Conik®Access Wall

Максимален комфорт, съчетан с най-високо ниво на сигурност

Спрете да губите време и пари за технология, която няма да работи. Разгледайте нашите решения по-долу.

Hospitality Осигуряването на комфорт и сигурност на всички гости по време на престоя им са основните услуги, предоставяни от всеки хотел. Използвайки решението Olock®, гостите не трябва да носят карти и ключове, които лесно могат да бъдат забравени или загубени. Разберете Повече Access Control Всички финансови институции трябва да спазват изключително тежки изисквания за сигурност. Строгият и сигурен контрол на достъпа до зони с ограничен достъп е жизненоважна част от управлението на риска и организационния контрол. Нашето биометрично решение драстично минимизира риска от измамни действия. Разбери Повече Time Management Нашите биометрични системи за контрол на достъпа могат да бъдат широко възприети в административните или обществените сгради. Системата позволява задаване на правила за достъп, базирани на график на работа, контрол на различни електрически уреди, алармени и вентилационни системи. Данните могат да се наблюдават в реално време. Иновативното биометрично безжично решение прави системата за достъп до сградата по-ефективна и не изисква окабеляване, ремонт или строителни работи. Разбери Повече Automotive CarSec е специално разработен за автомобилната индустрия. Това е комбинация от иновации и уникална технология, която предлага изключително високо ниво на защита на автомобила, далеч по-добро от други често срещани решения като автоматични аларми или имобилайзери. Разбери Повече Smart Homes Съществуващите решения за заключване на врати използват остаряла технология и предлагат ниско ниво на сигурност. Biodit разработи EasyLock - ново поколение биометрично устройство за заключване на врати, което използва идентификация на пръстови отпечатъци за отваряне на домашните врати, без да са необходими ключове, карти, ПИН кодове и др. Read More

Клиенти

Партньори